Skip to content

Akuttvedtak

Akuttvedtak

Enkelte ganger kan barnevernet vurdere at barnets omsorgssituasjon er så prekær at situasjonen ikke kan avhjelpes ved hjelpetiltak og man heller ikke har tid til å vente på en ordinær sak om omsorgsovertakelse. Barnevernet kan da akuttplassere barnet utenfor hjemmet.

Det er et vilkår for å kunne fatte et akuttvedtak at det er ”fare for at et barn blir vesentlig skadelidende ved å forbli i hjemmet” jfr. barnevernloven § 4-6 annet ledd.

De typiske tilfellene vil være hvor barnevernet mistenker at et barn blir mishandlet (enten av foreldrene eller av andre), at omsorgen er så mangelfull at det er fare for at barnet blir vesentlig skadelidende, (manglende omsorg, psykiatri, rus eller liknende problemstillinger), at barnet har særskilte behov (for eksempel medisinske) som foreldrene ikke evner å ivareta, at barnevernet frykter at foreldrene vil unndra seg en kommende barnevernssak for eksempel ved å rømme eller andre tilfeller hvor man frykter at det er en fare for barnet å bli værende i hjemmet.

Et akuttvedtak fattes av barnevernets leder og gis godkjenning av fylkesnemnda, men dette uten at fylkesnemnda foretar en inngående vurdering av om vilkårene er oppfylt.

Dersom barnet ditt er tatt ut av hjemmet ved et akuttvedtak er det viktig at du kontakter advokat så raskt du kan. En advokat vil hjelpe deg med å påklage akuttvedtaket. Fylkesnemnda vil etter mottatt klage behandle saken i et kort møte hvor foreldrene gis mulighet til å forklare seg og imøtegå barnevernets anførsler.

Foreldrene vil normalt ha rett til samvær med barnet når barnet plasseres utenfor hjemmet ved et akuttvedtak. Samværsomfanget vil typisk være noe større enn ved en omsorgsovertakelse, da et akuttvedtak ikke er en varig løsning – ofte skal barnet hjem igjen til sine foreldre. Fylkesnemnda kan ta stilling til samværsomfanget ved en behandling av en klage på et akuttvedtak.

Når barnevernet fatter et akuttvedtak starter barnevernet også normalt å forberede en sak om omsorgsovertakelse. Barnevernet må sende en begjæring om omsorgsovertakelse til fylkesnemnda innen 6 uker.  Dersom dette ikke gjøres vil akuttvedtaket bortfalle av seg selv.

Det er derfor viktig med advokatbistand på et tidlig stadium, slik at en advokat også kan starte forberedelsene med en eventuell sak om omsorgsovertakelse.

Ta kontakt med oss i dag for hjelp dersom barnevernet har fattet et akuttvedtak

Hva kan vi hjelpe deg med?

Vi kontaker deg så snart som mulig

Eller

Legg igjen en beskjed til oss

Hva kan vi hjelpe deg med?

Vi kontaker deg så snart som mulig

Eller

Legg igjen en beskjed til oss