Skip to content

Tilbakeføring

Tilbakeføring

I saker hvor barnet blir plassert utenfor hjemmet etter § 4-12 vil vurderingen alltid foregå etter hvordan forholdene i hjemmet var på tidspunktet for fylkesnemndas avgjørelse. Etter hvert som tiden går kan imidlertid forholdene endre seg, slik at vilkårene i §4-12 ikke lengre vil være oppfylt.

Dersom hjemmeforholdene er blitt bedre (for eksempel en forelder med rusproblemer er blitt rusfri) vil man kunne kreve at vedtaket om omsorgsovertakelse oppheves og at barnet skal tilbakeføres, jfr. barnevernloven § 4-21.

I andre tilfeller ønsker man kanskje en ny behandling av kun samværsomfanget. Man ser for eksempel at det vil være til barnets beste med noe mer samvær mellom foreldrene og barnet.

Man kan da kreve at fylkesnemnda skal behandle saken om omsorgsovertakelse eller samværet (eller begge deler) på nytt. Vurderingen vil da være hvordan foreldrenes omsorgskompetanse er i dag – Hvilke endringer har funnet sted siden omsorgsovertakelsen og hva kan foreldrene tilby i dag i forhold til de behov barnet måtte ha i dag.

I disse sakene vil det samtidig vurderes hvilken tilknytning barnet har fått til fosterhjemmet. For at en tilbakeføring skal kunne finne sted må ikke barnet ha fått en slik tilknytning til fosterhjemmet at barnet vil få alvorlige problemer dersom det flyttes hjem til sine foreldre.

Sak om tilbakeføring kan først kreves når det har gått 12 måneder siden fylkesnemndas vedtak eller tingrettens dom.

Vi har lang erfaring med saker hvor foreldrene ønsker et barn hjemført eller ønsker en utvidelse av samværene. Dersom ditt barn er plassert utenfor hjemmet kan du kontakte oss for å få hjelp med å få saken behandlet på nytt.

Hva kan vi hjelpe deg med?

Vi kontaker deg så snart som mulig

Eller

Legg igjen en beskjed til oss

Hva kan vi hjelpe deg med?

Vi kontaker deg så snart som mulig

Eller

Legg igjen en beskjed til oss